About Artist Statement Portfolio Current Upcoming Reviews Links
 

潛在因子系列

No.23 - 2011
No.22- 結‧解結 - 2007
No.21- 身體地圖 - 2006
No.20 - 2006
No.19- 恐懼之牆 - 2006
No.18 - 原點 - 2006
No.17 - 2006
No.16 - 寄生 - 2005
No.15 - 2005
No.14 - 內在 - 2005
No.13 - 鄉愁 - 2005
No.12 - 矛盾 - 2004

潛在因子 No.22 - 結‧解決

傳統中國以結繩記事,我繩結無數大小不同的繩索,聚集成一個巨大的結,象徵許多的記憶,同時也不斷地解開繩索,形成一種凝重與分散的強烈對比。

裝置(繩索、染劑)
尺寸變化
2007